3in1-itsearviointi

3in1-itsearviointi on organisaation suorituskyvyn kokonaisvaltainen itsearviointimenettely, jota käytetään organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisessä 3in1-periaatteilla, jossa ytimenä on:
- 1. laadukkaan johtamisen standardien, esim. ISO 9000:n,
- 2. suorituskyvyn ekselenssimallien, erityisesti Malcolm Baldrige - ja EFQM-mallien, sekä
- 3. organisaation liiketoimintajärjestelmän
vaikuttava ja tehokas vuorovaikutus.

3in1-itsearvioinnissa on otettu huomioon kaikki ISO 9000 -standardien sekä Malcolm Baldrige - ja EFQM-ekselenssimallien näkökohdat. Arviointimalli on helposti räätälöitävissä organisaatiokohtaiseksi ratkaisuksi.

Organisaatioiden alkuarviointia varten on kehitetty yksinkertainen arviointimalli 3in1 Start.

Itsearvioinnissa arvioidaan organisaation toimintaa ja tuloksia. 3in1-Start -arviointimallissa on kuusi arvioitavaa organisaation toiminnan aihealuetta (ks. kuvassa aiheet 1 ... 6) ja tulosten aihealue (kuvassa aihe 7) on myös jaettu kuuteen osa-alueeseen. Kaikki arvioinnissa esille tulevat aineet nivotaan liiketoiminnallisesti yhteen organisaation liiketoimintaprofiilin kuvauksen avulla.

Kutakin aihealuetta tarkastellaan arvioinnissa sen mukaan, miten sen suhteen tilanne organisaatiossa on arviointihetkellä arvioivan henkilön mielestä sekä miten tärkeäksi arvioija näkee tuon aiheen organisaation liiketoiminnan kannalta. Yksityiskohtaiset arvioinnin pisteytysohjeet on liitteessä.

Arvioinnin käytännön toteuttamisessa voidaan hyödyntää ZEF-työkalua, joka on ZEF Solutions Oy:n kehittämä verkossa toimiva interaktiivinen arviointityökalu. Linkki työkaluun 3in1 Start (avaa sovellus uuteen ikkunaan!) (In English 3in1 Self-assessment Start)
- Tällä itsearviointisystematiikalla voidaan organisaation itsearviointi tehdä yksinkertaiseksi, nopeaksi ja kiinnostavaksi sekä organisaation liiketoimintaan nivoutuvaa kehitystoimintaa tukevaksi. Lisäksi pyritään välttämään ns. laatupalkintoarvioinnin ongelmia. Laatupalkintoarvioinnit eroavat merkittävästi organisaatioiden itsearvioinneista (vaikka voivatkin käyttää samoja kriteereistöjä). Laatupalkintoarvioinnin perustarkoituksena on löytää voittaja laatupalkintokilpailussa. Organisaation itsearviointi puolestaan on "diagnostinen", toisin sanoen parantamisaiheita organisaation suorituskyvyn kehittämiseksi.
- Tämän alkuarvioinnin tuloksen arvioija voi tulostaa itselleen.

Organisaatio voi jatkaa arvioinneissaan Start-mallia yksityiskohtaisempiin arviointeihin, jotka perustuvat em. kolmen referenssimallin, ISO 9000 -standardien sekä Malcolm Baldrige - ja EFQM-ekselenssimallien yksityiskohtaiseen huomioon ottamiseen. Organisaation kehittyessä näiden "standardiperusteiden" hyödyntämisen kautta, organisaatio voi lähteä muokkaamaan arviointimallia entistä paremmin ja tehokkaammin tukemaan organisaation liiketoiminnan erityistarpeita. Näissä organisaatiokohtaisissa sovellutuksissa pyydetään ottamaan yhteyttä 3in1-kehittämisestä vastuullisiin henkilöihin.

3in1-itsearvioinnissa käytettävä ZEF-työkalu on myös hyvin helposti sovitettavissa organisaation omiin liiketoiminnan tilanteisiin. Silloin arvioinnit voidaan myös toteuttaa samanaikaisesti organisaation useiden henkilöiden toimesta ja tulokset tukevat tehokkaasti organisaation strategisia kehittämiskeskusteluja. ZEF-tulokset on esitetty hyvin havainnollisesti ja tulosdataa voi käsitellä monella eri tavalla (ks. lisätietoja). Samalla työkalulla organisaatio voi tehdä myös monia muita liiketoimintaan liittyviä arviointeja ja tutkimuksia (ks. ZEF-kotisivu ja ZEF-sivu Facebookissa). Organisaatiokohtainen itsearviointi ZEF-työkalulla edellyttää erityistä ZEF-käyttösopimusta.

Viitteitä:

- ISO 9000
- Malcolm Baldrige
- EFQM
- Using performance excellence models for developing an organization's business


These pages are licensed under
Creative Commons 3.0 License
(Mainitse lähteeksi 3in1-itsearviointi)